Produkt dnia
Kasa fiskalna ELZAB K10 popiel/zieleń
Kasa fiskalna ELZAB K10 popiel/zieleń
1 350,00 zł 1 097,56 zł
szt.
Kasa fiskalna ELZAB K10 biały/pomarańcz
Kasa fiskalna ELZAB K10 biały/pomarańcz
1 350,00 zł 1 097,56 zł
szt.
Drukarka fiskalna ELZAB Mera TE TFT
Drukarka fiskalna ELZAB Mera TE TFT
3 050,00 zł 2 479,67 zł
szt.
Kasa fisklna ELZAB Jota E (4095 PLU) ONLINE READY
Kasa fisklna ELZAB Jota E (4095 PLU) ONLINE READY
2 201,70 zł 1 790,00 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU Fiskalne24.com

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu Internetowego www.fiskalne24.com prowadzonego przez COMTECO Agnieszka Lachowicz .

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – COMTECO Agnieszka Lachowicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowska 47, NIP: 6181866159, REGON 251007230, prowadząca działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży towarów i usług.
 2. Sklep – serwis internetowy pozwalający Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży towarów i usług, udostępniony  w Internecie pod adresem: http://www.fiskalne24.com .
 3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
 4. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 5. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy lub usług.
 6. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy towarów, opisy, zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów oraz znaki towarowe. 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem dowolnych urządzeń umożliwiających przeglądanie witryn internetowych z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Sprzedawca zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY

 1. Nabywca ma możliwość składania zamówień w Sklepie w trybie 24h/7 przez 365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 2. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar lub usługę, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Nabywcy agregację wybranych towarów/usług przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów i lub usług zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów/usług Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów/usług lub usuwanie ich z koszyka.
 3. Po ostatecznym wyborze towarów/usług przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
  1. adresu dostawy,
  2. sposobu dostawy,
  3. sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
  4. danych do wystawienia faktury
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Nabywcę Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo . W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Nabywcę.
 5. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Nabywcy przez Sprzedawcę informacji o akceptacji zamówienia.

ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary lub usługi (cena,  koszty obsługi płatności oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie.
 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty płatności i dostawy towaru/usługi do Użytkownika podane są oddzielnie.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru i lub usług według cen oraz wysokości kosztów dodatkowych obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dodatkowych  uzależniona jest od opcji wybranych  przez Nabywcę.

REALIZACJA DOSTAW

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę zgodnie z warunkami wynikającymi z wybranej formy zapłaty.
 2. Dla zapłat elektronicznych i przelewów dostawa jest realizowana po zaksięgowaniu zapłaty za towar i lub usługi po zaksięgowaniu zapłaty w systemach rozliczeniowych Sprzedawcy.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Nabywców będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę, jak również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy, w tym Sklepu, a także dotyczących usług i towarów prezentowanych w Sklepie. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Nabywcę swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Nabywców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Sprzedawca zapewnia Nabywcom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Nabywca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Nabywcy innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Nabywców, w tym dane osobowe Nabywców są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

REKLAMACJE

 1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
 2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail reklamacje@fiskalne24.com. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  1. numer zamówienia,
  2. typ zgłoszenia (zwrot w ciągu 10 dni lub reklamacja),
  3. nazwę reklamowanego produktu,
  4. numer seryjny,
  5. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  6. imię i nazwisko,
  7. adres e-mail oraz telefon kontaktowy
  8. adres zwrotu, na który na zostać wysłany towar po naprawie
 3. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji.
 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE

 1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Chęć odstąpienia od umowy należy zgłosić w wymaganym terminie na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej przesyłanej na adres e-mail reklamacje@fiskalne24.com.
 3. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Koszt odesłania towaru do Sprzedawcy ponosi Nabywca.
 4. Zwrotowi podlega towar w stanie nienaruszonym nierozpakowywany, nie noszący śladów użytkowania.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy dla siedziby Sprzedawcy sąd powszechny.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2018-01-01
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl